Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.houseberry.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.houseberry.pl, zwanego dalej "Sklepem".

 2. Sklep prowadzony jest przez RASPBERRY, posiadającą numer NIP 6692405873, zwaną dalej "Administratorem".

 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.houseberry.pl, adres korespondencyjny – 76-024 Konikowo, Biedronki 16.

 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzone jest usługa wykonania na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu mebli na zamówienie: ławki, podnóżki, stoliki, skrzynie, zagłówki, dodatki.

 2. Oferowane przedmioty wykonywane w ramach usługi wykonania są ręcznie robione, nowe.

§ 3. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu Houseberry.pl jest firma RASPBERRY

 2. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.

 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,

 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 2. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo a dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy oraz w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie Houseberry.pl ze sposobu dostawy „Wysyłka”: Kurier DHL / UPS / POCZTA POLSKA / DPD - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta firmie prowadzącej usługi księgowe. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, PayPal, karta płatnicza Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 3. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 4. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do firm kurierskich albo Poczty Polskiej. Szczegóły jaki kurier doręczy przesyłkę Klient otrzyma wraz ze zmianą statusu zamówienia na wysłane bądź drogą mailową bądź po przesłaniu zapytania do Administratora.

 1. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby frmy bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@houseberry.pl.

 2. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 3. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 5. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • aktywne łącze internetowe,

 • Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1GB,

 • System operacyjny co najmniej Windows XP

 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 3. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1280x768.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep, przed dokonaniem zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 • dokładny opisu danego produktu i jego cech,

 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatę za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,

 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty,

 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem www.houseberry.pl dostępnego po naciśnięciu przycisku – „do koszyka” nad opisem danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

 • Imię i nazwisko lub/i nazwa firmy

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu

 • NIP / W przypadku chęci otrzymania faktury (Faktura nie zawiera podatku VAT - Podatnik VAT zwolnionym - art.113 ust.1 ustawy VAT).

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam”. Po uzupełnieniu i przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

 2. W przypadku złożenia zamówienia mailowego przez Klienta poprzez wysłanie danych osobowych i specyfikacji produktu na adres kontakt@houseberry.pl i następnie jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu.

 3. Nie ma możliwości anulowania zamówienia przez Klienta po dokonaniu wpłaty pełnej kwoty oraz po wpłacie zadatku za zamówienie na konto Sklepu.

 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 5. Kolory przedstawione w Sklepie mogą różnić się w zależności od ustawień monitora, natomiast wymiary zamówionego produktu mogą różnić się nieznacznie do +3cm. Wymiar np. 90x30cm określa wymiar desek użytych do wykonania produktu - Wymiar może delikatnie się różnić ze względu na użytą gąbkę oraz materiał. Całkowita wysokość określona jest w każdym z opisów produktu. Wysokość całkowita każdego z oferowanych produktów może różnić się w zależności od pikowania bądź naciągnięcia materiału +/-3cm.

 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie www.houseberry.pl oraz po zaksięgowaniu pełnej kwoty, bądź zadatku na koncie Sklepu.

 • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

 • W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 • płatność za pobraniem - wiąże się z wpłaceniem zadatku przez Klienta w momencie złożenia zamówienia (zadatek w wysokości 200 zł za każdą zakupioną sztukę), pozostała część kwoty płatna gotówką przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.

 • zwykły przelew.

 • paypo - PayPo Sp. z o.o. weryfikuje kupujących i autoryzuje pożyczkę. Wszystkie operacje płatnicze są szyfrowane i wykonywane za pośrednictwem zabezpieczonych serwerów. Więcej informacji znajdziesz na stronie PayPo.
 • płatność za pośrednictwem platformy płatniczej, przelew elektroniczny, BLIK za pośrednictwem Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl).
 • raty za pośrednictwem platformy płatniczej, udzielane przez Alior Bank za pośrednictwem Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl).
 • karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Termin na wykonanie płatności przez Klienta wynosi do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.

 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty pełnej kwoty bądź zadatku przez Klienta.

 3. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 25 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, czas podany przy produkcie jest terminem orientacyjnym:

 • czas realizacji liczony jest od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

 • czas realizacji liczony jest od zaksięgowania zadatku za produkt w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm: UPS/DHL/DPD/GEIS/POCZTA POLSKA. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce: Czas i koszty dostawy. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 2. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta - Klient ponosi dodatkowy koszt wysyłki wg. cennika w sklepie + koszt naliczony przez Kuriera za powrót paczki do nadawcy.

 3. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru koszt wysyłki podany zostanie w koszyku zamówienia, dla większej ilości koszt jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej - wraz ze zmianą statusu Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod adresem firmy kurierskiej doręczającej paczkę.

 5. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@houseberry.pl i poinformowaniu o planowanym terminie i godzinie odbioru. Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu.

 6. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 7. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Chęć otrzymania faktury (jeśli nie zostanie podany numer NIP) prosimy wpisać w pole komentarza do zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury. Faktura nie zawiera podatku VAT. Podatnik VAT zwolnionym - art.113 ust.1 ustawy VAT:

 • Imię i nazwisko/firmę,

 • Adres zamieszkania/siedziby,

 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

 • Numer zamówienia,

 • Adres korespondencyjny

 1. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje uszkodzenia podczas transportu

 1. Stan odebranego towaru należy sprawdzić w obecności kuriera, szczególnie jeśli stan taśmy bądź kartonu narusza wątpliwości Klienta. W momencie stwierdzenia uszkodzenia należy powiadomić kuriera doręczającego paczkę oraz Sklep, a wraz z kurierem należy spisać protokół szkody. Bez wypełnionego protokołu złożenie reklamacji u kuriera jest nie możliwe.
 2. Paczki uszkodzone przy rozpakowywaniu przez Klienta nie mają możliwości reklamacji.
 3. Procedura reklamacyjna:

 • Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody. Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody (w protokole prosimy zaznaczyć dokładnie uszkodzenia kartonu - jest to ważne aby przypilnować kuriera do zaznaczenia, że karton został uszkodzony), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki (prosimy o jak najszybsze zgłoszenie a także o poinformowanie nas mailowe/telefoniczne). Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera(sugerujemy pozostawienie kartonu do czasu uzyskania decyzji od firmy kurierskiej). Na adres kontakt@houseberry.pl prosimy także o przesłanie zdjęć uszkodzenia, zdjęć uszkodzeń kartonu a także skan protokołu szkody.

 • Zgodnie z prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca. Właściciel towaru powinien więc złożyć reklamację bezpośrednio do firmy kurierskiej. W celu przeniesienia na Sklep prawa do złożenia reklamacji niezbędne będzie podpisanie przekazanych przez Sklep pełnomocnictw. Właściciel towaru musi przekazać podpisane pełnomocnictwo do nadawcy w celu podjęcia przez niego dalszych kroków reklamacyjnych i naprawy uszkodzonego towaru.

 • Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji: formularz reklamacyjny, zdjęcia uszkodzenia towaru, zdjęcia uszkodzenia kartonu, poprawnie spisany protokół szkody, potwierdzenie wartości przesyłki (faktura, paragon, kosztorys wytworzenia towaru), podpisane pełnomocnictwa.

W przypadku samodzielnego składania reklamacji w firmie kurierskiej odbiorca zrzeka się prawa do naprawy uszkodzonego towaru. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, prosimy o przesłanie kopii decyzji na adres mailowy: kontakt@houseberry.pl.

§ 7. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy niezwłocznie powiadomić firmę kurierską w celu spisania protokołu. Przesyłki są ubezpieczone. Pamiętaj powiadom nas o tym a pomożemy w tym zgłoszeniu.
 4. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 5. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać drogą mailową na adres kontakt@houseberry.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Sklepu. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy, numer zamówienia, datę transakcji), dowód zakupu towaru, opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę wykrycia wady i wskazanie powodu dokonywania zgłoszenia. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sklep,

 2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 30 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

 5. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe. Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 7. Paczki należy otwierać ostrożnie bez użycia noża/nożyka, użycie takiego narzędzia wiąże się z uszkodzeniem tapicerki przy rozpakowywaniu paczki.

 8. Wszystkie towary objęte są 12 miesięczną gwarancją. Termin gwarancji liczony jest od daty wysyłki paczki do Kupującego.

 9. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania mebli.

 10. Sprzedawca odpowiada jedynie za ukryte wady fabryczne tkwiące w produkcie.

 11. Gwarancja nie obejmuje: Różnic kolorystycznych, zmiany barwy mebla pod wynikiem działania promieni UV, zmiany barwy mebla pod wpływem środków czyszczących, zmiany barwy mebla pod wpływem zafarbowania mebla odzieżą i innymi barwnikami, zalania mebla wodą i innymi cieczami, uszkodzeń mechanicznych, np. wgnieceń, wyszczerbień, zarysowań, rozerwań, zaciągnięć, wad wynikających z naturalnego zużycia zastosowanych w meblu tkanin, eko-skór itp. uszkodzeń powstałych na skutek nie właściwego użytkowania mebla, uszkodzeń wynikających z nie właściwej pielęgnacji mebla bądź braku pielęgnacji, wad powstałych w wyniku nie właściwego transportowania, przenoszenia i przechowywania mebli, zmian zachodzących naturalnie, wskutek użytkowania mebla, uszkodzeń wynikłych z nie ostrożnego otwierania przesyłki, naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie, błędów montażowych Klienta, zdarzeń losowych i działania siły wyższej, wad i uszkodzeń, w wyniku których obniżono cenę mebla, w tym mebli z ekspozycji, pofałdowania i zmarszczenia tkanin, skóry wynikające z cech mebla, szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

 12. Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją widoczną w opisie mebla oraz jego ustawienie, powieszenie odpowiada Klient.

 13. W przypadku stwierdzenia przez Sklep, że wada objęta niniejsza gwarancją występuje. Naprawa dokonywana jest w siedzibie Sklepu w terminie do 30 dni roboczych, liczone od daty dostawy przedmiotu i uznania reklamacji za zasadną. Natomiast jeżeli podczas realizacji reklamacji, Sklep zauważy zmiany lub przeróbki, dokonane przez Klienta lub osobę trzecią, produkt nie będzie podlegał dalszej naprawie i zostanie uznane jako nieuzasadniona reklamacja.

 14. Meble wysyłane przez reklamującego w ramach gwarancji, wysyłane są na koszt Klienta. Wysyłka do sprzedawcy możliwa jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu ze Sklepem formy naprawy. Produkty należy odesłać przesyłką z oznaczeniem ostrożnie szkło albo NST, przesyłkę należy nadać w kartonie, a mebel zabezpieczyć folią bąbelkową, folią stretch, gąbką. W przypadku nie odpowiedniego zabezpieczenia produktu, ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi reklamujący. Odesłanie towaru do Klienta odbywa się natomiast na koszt Sklepu. W przypadku zgłoszenia nie uzasadnionej reklamacji (koszt transportu) pokrywa reklamujący.

 15. Sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia mebla zastępczego na czas naprawy.

 16. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.

§ 8. Użytkowanie

 1. Należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajduje się mebel, było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. W szczególności przed wysoką wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach 15-30 stopni Celsjusza. Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż metr od czynnych źródeł ciepła.

 2. Do czyszczenia mebli nie wolno stosować środków chemicznych oraz detergentów. Plamy należy usuwać natychmiast. Tkaniny należy czyścić miękką bawełnianą szmatką zwilżoną wodą, albo za pomocą piany z wody i mydła. Po czyszczeniu, należy zmyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nie wolno również używać silnych detergentów oraz środków dezynfekcyjnych (nie wystawiać na kontakt z rozpuszczalnikami). Nie czyścić chemicznie. Tkaniny z kolekcji MAGIC HOME oraz CLEANABOO, CLEANABOO+, EASY CLEAN, UNI CLEAN należy czyścić w zależności od zabrudzenia w dedykowany do tego sposób. Sposób czyszczenia określa producent tkaniny.

 3. Meble należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi np. skakaniem, rzucaniem, kładzeniem na boku.

 4. Maksymalna waga udźwigu mebli to 100 kg.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. Produkt wykonywany jest pod indywidualne zamówienie Klienta. Klient określa wymiar, materiał, kolor przez co produkt zostaje wyprodukowany według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z obowiązującym prawem art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nie obowiązuje zwrot towaru.

§ 10. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl